E-SAPAK
Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi.

Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi. 1.Malware näme? Malware iňlisçe (malicious software) ýagny “erbet niýetli programma” gysgaça aýdylyşy. Bu bolsa aslynda kompýuterimize…  dowamy>>

E-SAPAK
Wiruslaryň taryhy. Wiruslar we olaryň zyýanlary

Kompýuter wirusy – bu, kada bolşy ýaly, ýörite ýazylan, ölçegi boýunça uly bolmadyk, öz göçürmelerini ýerine ýetirilýän faýllarda, diskleriň ulgamlaýyn böleklerinde, draýwerlerde, resminamalarda…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuter wirusy we goranmagyň ýollary

Kompýuter wirusy –  özüniň  tutýan ýeri boýunça az bolup, başga faýllaryň içine özüni göçürýän, şeýle-de zäherleýän we kompýuterde ýakymsyz  işleri edýän programmadyr.  Ilkinji…  dowamy>>

E-SAPAK
Komp­ýu­te­ri nä­dip go­ra­ma­ly?

Hä­zir öý­de go­ýul­ýan komp­ýu­ter hem­me­ler­de bar. Hat­da şonsuz dur­mu­şy göz öňü­ne ge­tir­mek hem müm­kin däl. Is­len­dik me­se­le goý, ol dip­lom işi ýa-da ýyl­lyk…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuteriňizi wiruslardan goraň!

Bi­ler­men­ler wi­rus­lar­dan go­ran­mak üçin kä­bir mas­la­hat­la­ry ber­ýär­ler. 1 ) Hem­me zat üçin ýe­ke­je pa­rol ulan­maň. Her zat üçin aý­ry-aý­ry pa­rol­lar ula­nyň. Şeý­le­lik­de pa­ro­ly­ňy­zy…  dowamy>>